• Kurz informuje o národním jazyce, jeho vývoji od nejstarších dob. Dále se věnuje jazykovědě a jazykové kultuře. V poslední části je podán stručný přehled světových jazyků.
  • Kurz je věnován teoretickému poučení o slohu, podává informaci o slohotvorných činitelích, funkčních stylech a slohových postupech a s nimi spojených slohových útvarech.
  • Kurz podává základní informace o slovní zásobě a způsobech jejího obohacování.
  • V kurzu se vysvětluje problematika hláskosloví a zvukové stránky slova a věty.
  • Kurz je věnován opakování základních pojmů a vědomostí ze ZŠ.

  • Kurz rozšiřuje poznatky ze ZŠ v oblasti věty jednoduché a souvětí.
  • Kurz je věnován opakování základních gramatických jevů. Vychází ze znalostí ZŠ, které prohlubuje pomocí cvičení.